Kiki online

Welk nieuws in Vijfheerenlanden?

In het verleden ben ik wel eens dagjes op stap geweest met alleenstaanden. Er werd van alles georganiseerd. Maar aan het eind van de dag was je honderd euro kwijt. Dat kan ik gewoon niet betalen. Truus kijkt uit naar de eerste koffiemiddag.

Er is een kans dat er niemand komt. Maar dan heb ik het in elk geval geprobeerd. De koffiemiddag op 7 oktober duurt van tot uur. Agenda nov Vogelbeurs in Leerdam zaterdag 12 november Algemeen.

Marathon klaverjassen en jokeren zaterdag 12 november Verenigingsactiviteit. Bijzondere pianisten spelen samen in een buitengewone setting, de Koepelkerk in Arkel zaterdag 12 november Muziek.

Ameide zingt zaterdag 12 november Algemeen. Meest Gelezen Auto volledig uitgebrand in Vianen. Schoorsteenbrand in Ameide: panden buren ontruimd update uur. Hierbij is een doorkijk gedaan tot aan de hand van de uitvoeringsplannen. De uren zijn berekend op basis van de gemiddelde kosten over 10 jaar. De kosten voor deze formatie zullen worden opgenomen in paragraaf 5. Binnen de gemeente wordt met veel diverse software systemen gewerkt. Voor het wegschrijven van informatie is gekozen om de data te verwerken in Beheersysteem Planon.

Deze keuze is gemaakt, omdat de vastgoedbeheerder verantwoordelijk is voor de civiele kunstwerken. Omdat alle vastgoed beheerders werken met Planon is ervoor gekozen dit met elkaar te integreren. Aangezien hier met een ander beheersysteem wordt gewerkt is in de aanloop van de inspecties rekening gehouden met de informatie nodig is om de data daar in te laten. Mocht er de toekomst verandering komen in wie verantwoordelijk is voor het areaal van civiele kunstwerken, dan kan dit gemakkelijk worden geïmporteerd in het andere beheersysteem.

Door de kunstwerken in te voeren en te muteren in het beheersysteem Planon houden we de kostenoverzichten en onderhoudsmaatregelen up-to-date. Eens in de vier jaar worden inspecties uitgevoerd door externe partijen die ons inzicht geven in de staat van onze kapitaalgoederen.

Binnen het areaal beschikken we over diverse objecten. Van houten fietsbruggen door de gehele gemeente tot een houten ophaalbrug in Amaliastein in Vianen. Deze verschillende objecten vragen diverse vormen van onderhoud.

Bezoek Gerrit

Adviezen vanuit het inspectiebureau Westenberg worden dan ook geïmplementeerd in het beheerplan en de uitvoeringsplannen. De komende vier jaar staan 2 objecten op de lijst om te vervangen. Het gaat hier om een brug in Hei- en Boeicop en een brug in Leerdam. Daarnaast zijn aanvullende inspecties uitgevoerd aan de kademuur in Leerdam. Deze wordt in grootschalig gerenoveerd. De benodigde kredieten zijn opgenomen in het financieel overzicht.

Om de openbare ruimte schoon en veilig te houden is het van belang om de civiele kunstwerken goed te blijven onderhouden. Een van de acties die we overnemen van het inspectiebureau is het jaarlijks reinigen van de kunstwerken.

Hierdoor kan versnelde aantasting door houtrot worden voorkomen. Door de jaren heen groeit het areaal van de openbare ruimte en zo ook voor de civiele kunstwerken. Door het realiseren van nieuwe straten en wijken groeit het areaal. Het vormt een aanvulling op de verdere uitwerking van de boekhoudkundige regelgeving van de gemeente. In artikel 12 schrijft de BBV voor dat de gemeente inzicht moet geven hoe zij omgaat met haar kapitaalgoederen.

In ieder geval voor wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Gezien de Wegenwet van en de Woningwet geldt dat ook voor civiele kunstwerken. Naast bovenstaande is de toezichthoudende taak van de provincie op gemeenten van belang. Dit beheerplan is het begin van gestructureerd beheer en onderhoud aan onze civiele kunstwerken. Door het uitvoeren van inspecties hebben we beter inzicht gekregen in ons areaal.

We zijn hierbij van de bij ons bekende kunstwerken naar kunstwerken gegaan. Om te blijven voldoen aan wetgeving en richtlijnen voeren we de maatregelen uit die door ingenieursbureau Westenberg B. De komende beheerperiode verbeteren we het beheer en onderhoud aan civiele kunstwerken.

Dit doen we door regelmatig te reinigen, waardoor we zicht krijgen op de staat van ons areaal; verwerken onze data op de juiste manier in een beheersysteem en houden zo grip op onze financiën.

Met het opstellen van dit beheerplan maken we inzichtelijk hoe de gemeente Vijfheerenlanden omgaat met het beheer van civiele kunstwerken. We beschrijven de beleidskaders die als uitgangspunt worden gehanteerd voor het beheer en onderhoud.

Dit doen we door regelmatig inspecties uit te voeren, doelgericht beheer en onderhoud te verrichten en actief te reageren op meldingen van onze inwoners. Belangrijk voor deze periode is het financiele overzicht dat nodig is voor het beheerplan. Wat hebben we de komende jaren nodig en wat gaan we hiervoor doen. Op welk onderhoudsniveau beheren en onderhouden we en hoe zorgen we voor een stabiele financiële situatie.

Om een indruk te geven van de omvang van de civiele kunstwerken is onderstaand overzicht gerealiseerd. De totale omvang is objecten verspreid over 11 kunstwerktypes. Daarnaast is het bestaande beleid van de voormalige gemeenten gebruikt en gekoppeld aan nieuwe doelstellingen. De uitgevoerde inspectie heeft inzicht gegeven in het totale areaal.

Dit in combinatie met de benodigde financiële middelen vormt de basis van het beheerplan en de uitwerking van het uitvoeringsplan. Het uitvoeren van beheer en onderhoud aan civiele kunstwerken is gebaseerd op wettelijke kaders maar ook door de gemeente zelf opgelegde kaders en doelstellingen. We hanteren hiervoor geen separaat beleidsdocument maar verwerken dit in het beheerplan om het compact en overzichtelijk te houden.

De Wegenwet geldt niet alleen voor vaar wegen, maar ook voor bruggen. We zijn verplicht om de binnen onze grenzen vallende openbare wegen in een goede staat te onderhouden. Het moet echter minimaal geschikt zijn voor het gestelde doel.

Er is dus duidelijk sprake van een zorgplicht zónder een vastgelegd kwaliteitsniveau. De gemeente heeft dus enige vorm van vrijheid voor invulling van het kwaliteitsniveau waarop wordt onderhouden.

De kunstwerken moeten zodanig worden gebouwd dat er geen gevaar voor gezondheid en veiligheid ontstaat. Voor de beoordeling van bestaande constructies geldt dat deze gedurende de restlevensduur veilig en bruikbaar moeten zijn. En op grond van het Burgerlijk Wetboek moet een kunstwerk voor de gebruikers veilig zijn.

In het kort

Als dit niet het geval is, kunnen we aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan het kunstwerk. Door de compactheid van het onderwerp is ervoor gekozen om geen separaat beleidsplan te maken.

Elke organisatie hanteert, afhankelijk van de grootte van het areaal en de beschikbare financiële middelen, een kwaliteitsniveau.