Anita online

Welk nieuws in Lingewaard?

This can be achieved by building your application using the below build command, For Linux dotnet publish -r linux-x64 --self-contained true -c release For Windows10 dotnet publish -r winx64 --self-contained true -c release OR For Windows Server dotnet publish -r win-x64 --self-contained true -c release.

Officiële website van de gemeente Lingewaard.

Description

Zodra er autocomplete resultaten zijn, gebruik de omhoog/omlaag toetsen om te navigeren en enter om te selecteren. Relatie Lingewaard, Borger Leuke Dates, Rivierenkwartier Online Speeddate, Daten Voor Sex In Loenen, Waadhoeke Vrijgezelle, Seks Date In Wilhelminadorp, Zoetermeer Mensen Ontmoeten.

Relatie Lingewaard, Vrijgezelle Overijssel, Almere Sex Dating, Seks Daten In Nieuwkoop, Seksdaten Pendrecht, Speed Dating In Koudum, Afspraak In Melle prolocofonteblanda With the Cafeteria Lingewaard app you can order the tastiest snack, fries and more from Gendt and surroundings safely and quickly. Pay directly online through your own bank. Balans in beoordeling prijs en kwaliteit Bij het beoordelen van offertes en aanbiedingen kunnen als gunningscriteria gekozen worden:.

Regionale of lokale aanbieders Er bestaat geen voorkeursbeleid voor het inkopen bij regionale of lokale aanbieders. Op grond van het beleidsuitgangspunt van non-discriminatie hebben zij evenveel kansen en mogelijkheden als elke andere aanbieder. Sociale aspecten De gemeente Lingewaard neemt bevordering van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt - zo mogelijk als wens - mee bij die werken, diensten en leveringen die daar geschikt voor zijn. Het gaat daarbij om de inzet van langdurig werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten, scholing van werkloze jongeren en inzet van sociale werkplaatsvoorzieningen.

Hiervoor hebben we architectuur principes opgesteld. In de ontwikkeling van onze dienstverlenings- processen willen we dat deze architectuur principes worden toegepast. Ons ICT landschap is stabiel, betrouwbaar en veilig. Onze informatievoorziening is betrouwbaar en vormt de basis voor het beschermen van rechten van onze klanten. Onze dienstverlening is steeds meer gericht op de beleving van onze klant. De informatievoorziening willen we daarin mee laten schuiven.

De technologie en de inrichting van ons ICT landschap moeten blijven passen bij de ontwikkelingen die we maken. We hebben een goede basis waar we trots op mogen zijn. Het is belangrijk om die basis te houden en te zorgen dat deze aan blijft sluiten bij de gewenste ontwikkelingen.

Het informatiebeleid - is een strategisch beleid. Het geeft aan welke ambities we na streven. De ambities worden verder uitgewerkt in een nog op te stellen informatieplan. Het informatiebeleid — heeft geen financiële gevolgen. In het nog op te stellen informatieplan kan een globale inschatting gemaakt worden van de kosten.

We streven er als organisatie naar om zoveel mogelijk binnen bestaande budgetten te blijven. In het nog op te stellen informatieplan zal een onderverdeling komen in: automatisering, procesoptimalisatie en organisatieontwikkeling. Dat bepaald ook welke budgetten eventueel nodig zijn om de ambities te verwezenlijken. Het bestaande informatiebeleid had als doel om een goede digitale basis te leggen onder de organisatie.

In de organisatie is in een evaluatie gehouden. Hieruit is gebleken dat we met trots kunnen zeggen dat onze informatievoorziening een goede stabiele fundering voor onze dienstverlening is. De nieuwe ontwikkelingen kunnen we uitbouwen op deze fundering.

Daarnaast zien we ook dat steeds meer digitale services aan onze klanten niet per definitie vanuit de gemeente Lingewaard hoeven plaats te vinden. Dat betekent dat er nieuw beleid nodig is die kaders en uitgangspunten stellen aan deze ontwikkelingen. In dit informatiebeleid nemen we je eerst mee in de landelijke ontwikkelingen. Daarin wordt de nieuwe wetgeving beschreven en er wordt aangegeven hoe we daar als gemeente aan willen en kunnen voldoen.

Gemeentelijke samenwerking omarmen we en in dit beleid staat op welke manier. De informatievoorziening is betrouwbaar en vormt de basis voor het beschermen van rechten van onze klanten. In dit beleid benoemen we ook landelijke trends. Daarmee geven we alvast een kijkje in de toekomst. Naast landelijke ontwikkelingen maken we als gemeente zelf ook de nodige ontwikkelingen door. De informatievoorziening schuift daarin mee. Nagenoeg al onze processen zijn digitaal. Hierdoor beschikken we over veel data waarmee we steeds meer datagedreven kunnen opereren.

De technologie en de inrichting moeten blijven passen bij de ontwikkelingen die we maken. Daar geven we de nodige aandacht aan in dit beleid. Daarnaast is het uiteraard onze zorg om de overheidsinformatie goed en op een duurzaam toegankelijke manier te bewaren.

Privacy en Security. Archi tectuur informatievoorziening. Inrichting inform atievoorziening in Lingewaard. Bijlage 2 Gezamenl ijke Gemeentelijke Uitvoering. Bijlage 3 Common Ground. Bijlage 4 Eur opese Informatie Architectuur. Bijlage 5 Mede mogelijk gemaakt door. Nederlandse Digitaliserings- strategie. Met de vorming van het Kabinet-Rutte III is er voor het eerst één verantwoordelijk bewindspersoon voor de digitale overheid voor burgers en bedrijven, de staatssecretaris van BZK.

Tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. De Nederlandse Digitaliseringsstrategie is een kabinetsbrede aanpak. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt met andere overheden aan nieuwe wetgeving op het gebied van de digitale overheid. Zoals Wet digitale overheid, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, Wijziging van de Bekendmakingswet en Single digital gateway.

In Bijlage 1 is meer in detail te lezen hoe informatievoorziening binnen de Nederlandse overheid is ingebed.

Clubs in Lingewaard

Bron: digitaleoverheid. Deze agenda valt, net als de Nederlandse Cybersecurity Agenda, onder de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. In is gestart met het bij elkaar brengen van partijen en zijn maatregelen genomen die de Nederlandse overheid toegankelijker, begrijpelijker en persoonlijker maken, voor iedereen.

Als overheid zetten we publieke waarden centraal en respecteren we grondrechten. Tegelijkertijd willen we snel leren en durven we te experimenteren. Bij de uitvoering van de acties groeide het besef dat overheidsorganisaties alleen door samen op te trekken de doelen van NL DIGIbeter kunnen realiseren.

Per actielijn wordt inzicht in de voortgang, concrete resultaten en de te verwachten resultaten gegeven. De geleerde lessen uit voorgaande jaren leiden tot 3 belangrijke aandachtspunten:. Blijven zorgen voor veilige en betrouwbare digitale dienstverlening, waarbij de mens centraal staat. Burgers en ondernemers moeten nu en in de toekomst steeds makkelijker digitaal zaken kunnen doen met de overheid. Extra aandacht voor de ethische vragen bij de inzet van technologie om maatschappelijke doelen te realiseren.

Voor de periode van tot is er in totaal 18 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve ideeën om de digitale dienstverlening van de overheid te verbeteren. Het Innovatiebudget ondersteunt ambtenaren met innovatieve plannen voor verbetering van de digitale overheid. Zij kunnen geld krijgen om in samenwerking met andere partijen hun idee in uitvoering te brengen.

Zo maakt de overheid gebruik van de creativiteit en inzichten van mensen die in de praktijk zien waar de dienstverlening beter kan. Het is niet expliciet als los programma opgenomen. Het doel van NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid is om data ten goede te laten komen aan beleidsvorming en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door de overheid, mét aandacht voor de bescherming van publieke waarden en fundamentele rechten van burgers.

Het ministerie van binnenlandse zaken BZK werkt samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG en gemeenten aan nieuwe afspraken, regelgeving en andere oplossingen voor het hergebruik van data in de openbare ruimte. De Data Agenda Overheid richt zich op het oplossen van generieke knelpunten en formuleert maatregelen die de individuele organisaties en domeinen overstijgen. Er wordt een breed palet aan acties benoemd ter uitwerking van 5 agendapunten. Problemen oplossen met datagedreven werken.

Aandacht voor wetgeving en publieke waarden. Het gaat hierbij om de juridische en ethische kaders en het werken aan nieuwe algemene principes voor verantwoord omgaan met data en met name met algoritmen en open source software.

Er wordt beleid ontwikkeld voor transparantie van algoritmen. Er worden overheidsbrede principes over verantwoord omgaan met data ontwikkeld op basis van bestaande initiatieven uit binnen - en buitenland. Deze principes kunnen nadien een onderdeel worden van de code Goed Digitaal Bestuur.

Onderzocht wordt hoe het huidige stelsel van basisregistraties verbeterd kan worden. En hergebruik van open data bevorderd door verbeterslagen in de high value datasets -benadering en koppeling van data van gemeenten tot landelijk dekkende datasets. Kennis over datagedreven werken verzamelen en delen. Er komt een Leer- en Expertisepunt Datagedreven Werken om ontwikkeling en verbinding aan te jagen in samenwerking met o.

Investeren in mensen, organisatie en cultuurverandering. Onder meer zal worden onderzocht hoe kennis en expertise van Universitaire Datascience Centres ingezet kunnen worden om datagedreven werken bij de overheid te bevorderen. In het onderzoek wordt ingegaan op het belang van datagedreven sturing. In april van is een geactualiseerd Data Agenda Overheid gepubliceerd. Deze is hier te vinden. Bron: Data Agenda Overheid. Datagedreven sturing is sturingshandelen gebaseerd op het systematisch verzamelen, beheren, analyseren en interpreteren van data.

Gemeente Lingewaard is eigenaar van de gemeentelijke data. De informatievoorziening en het beheer wordt zodanig ingericht en uitgevoerd dat de afspraken worden nagekomen over data-integriteit en datakwaliteit, beschikbaarheid, her gebruik, informatiebeveiliging, privacy-bescherming. De gemeente zorgt voor de exploitatie van een platform en tooling waarmee het datagedreven sturen kan worden ondersteund.

De gemeente zoekt op het gebied van datagedreven sturen partners in de regio waarmee de samenwerking toegevoegde waarde voor de dienstverlening biedt.